Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Các Điều khoản Dịch vụ này chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi tại https://fb68bet.net/ được vận hành bởi fb68bet

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin bắt nguồn từ việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.

Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các Thỏa thuận và đồng ý chịu sự ràng buộc của chúng.

Nội dung

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn đăng, liên kết, lưu trữ, chia sẻ và cung cấp một số thông tin, văn bản, đồ họa, video hoặc tài liệu khác (“Nội dung”). Bạn chịu trách nhiệm về Nội dung mà bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy và tính phù hợp của Nội dung đó.

Bằng cách đăng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ, Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Nội dung là của bạn (bạn sở hữu nội dung đó) và/hoặc bạn có quyền sử dụng nội dung đó và quyền cấp cho chúng tôi các quyền và giấy phép như được cung cấp trong các Điều khoản này và (ii) việc đăng Nội dung của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bất kỳ ai bị phát hiện vi phạm bản quyền.

Bạn giữ lại bất kỳ và tất cả các quyền của mình đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ và bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các quyền đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ. Tuy nhiên, bằng cách đăng Nội dung bằng Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép sử dụng, sửa đổi, thực hiện công khai, hiển thị công khai, tái sản xuất và phân phối Nội dung đó trên và thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền để chúng tôi cung cấp Nội dung của bạn cho những người dùng Dịch vụ khác, những người cũng có thể sử dụng Nội dung của bạn tuân theo các Điều khoản này.

fb68bet có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa tất cả Nội dung do người dùng cung cấp.

Chính sách bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi khiếu nại rằng Nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm”) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho một người và bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của bạn qua email tới [email protected], với chủ đề dòng: “Vi phạm bản quyền” và bao gồm trong khiếu nại của bạn mô tả chi tiết về Vi phạm bị cáo buộc như chi tiết bên dưới, trong “Thông báo và thủ tục DMCA cho khiếu nại vi phạm bản quyền”

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) đối với các khiếu nại xuyên tạc hoặc thiếu thiện chí về việc vi phạm bất kỳ Nội dung nào được tìm thấy trên và/hoặc thông qua Dịch vụ về bản quyền của bạn.